Elektrický výkon

Ak zapneme viaceré žiarovky majúce v bežnej prevádzke menovité napätie zistíme, že niektoré svietia viac, iné menej.

Žiarovka v diaprojektore (24V) má silnejšie svetlo ako žiarovka v lampe, ktorej napätie je 230V.

Veličina vo vzťahu k svietivosti týchto žiaroviek, nie je ani napätie, ani intenzita prúdu (prúd) ale electrický výkon.

Elektrický výkon sa vyjadruje vo wattoch (značka W). 

Elektrický výkon je dodávaný generátorom a  spotrebovaný spotrebičom.

Menovitý výkon spotrebiča je výkon spotrebovaný spotrebičom v normálnej prevádzke. Menovitý výkon údava výrobca.

Rádove veličiny výkonu elektrických spotrebičov:

Vzťah medzi výkonom, napätím a prúdom:

Výkon jednosmerného prúdu

Zapojme náš spotrebič (lampa 12V – 21W) na svorky generátora a nastavme napätie na menovitú hodnotu U= 12V. Zmerajme prúd I, ktorý lampou preteká.

U = 12V                 I = 1,75 A

Vidíme, že súčin U x I = 12V x 1,75 A = 21 x V x A

Výkon P spotrebovaný spotrebičom, prvkom obvodu jednosmerného prúdu sa rovná súčinu napätia U na svorkách a prúdu I, ktorý ním preteká.

P:    výkon vo wattoch

U:     napätie vo voltoch                                                                 

I:      prúd v  ampéroch