Diódy

Diódy sú elektronické súčiastky, ktoré majú dva vývody (odtiaľ názov „di-„ (dva) a skratka elektródy) a vedú elektrický prúd iba v jednom smere (v závislosti od polarity priloženého napätia). Tento efekt sa v diódach dosahuje využitím energetickej bariéry na rozhraní dvoch oblastí s odlišnými vlastnosťami, ktorú je možné vhodne znižovať pomocou vonkajšieho napätia. Najpoužívanejším typom rozhrania je PN priechod a priechod kov-polovodič.

Usmerňovacie a spínacie diódy

Usmerňovacie a spínacie diódy predstavujú zrejme najjednoduchšie využitie fyzikálnych vlastností PN priechodu. Ako bolo uvedené vyššie diódy ako elektronické súčiastky majú dve elektródy pričom kladná elektródaanóda – je pripojená k polovodiču typu P a záporná elektróda katóda – je pripojená k polovodiču typu N . Ak pripojíme kladnú svorku zdroja napätia k anóde a zápornú svorku ku katóde, hovoríme, že dióda je polarizovaná v priepustnom smere a potečie ňou prúd. Ak pripojíme k anóde zápornú svorku zdroja a ku katóde kladnú svorku, hovoríme, že dióda je polarizovaná v závernom smere, diódou nebude tiecť prúd. Všimnime si, že pozícia príslušnej elektródy je na schematickej značke jednoznačná – šípka tvoriaca značku diódy je pre priepustný smer orientovaná rovnako ako smer dohodnutého kladného prúdu od kladnej svorky k zápornej. Rovnako zvislá čiara na konci šípky spolu so stranami trojuholníka tvoria akoby obrátené písmeno K, čo môžeme stotožniť s pozíciou katódy zápornej elektródy.    

Chovanie diódy pri rôznych hodnotách napätia a jeho polarite je možné sledovať z jej voltampérovej charakteristiky. Typická voltampérová charakteristika kremíkovej diódy je uvedená na Obr.

Charakteristické hodnoty diód

Voltampérová charakteristika diód je len jedna z foriem vyjadrenia ich vlastností. V katalógových listoch výrobcovia udávajú charakteristické hodnoty diód, ktoré sa delia na: medzné hodnoty a charakteristické parametre

Medzné hodnoty sú hraničné hodnoty súčiastok, ktoré s ohľadom na ich funkčnosť nesmú byť prekročené. Pri činnosti diódy (ale aj iných elektronických súčiastok) sa musí zamedziť prekročeniu medznej hodnoty ktoréhokoľvek parametra, aj keby ostatné medzné hodnoty prekročené neboli.  

Charakteristické parametre určujú chovanie v určitom pracovnom bode. Tieto parametre sa delia na statické a dynamické, pričom statické charakterizujú pomery pri prietoku jednosmerného prúdu a dynamické pri prietoku striedavého prúdu alebo v impulznom režime.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *